Search

Sunan Press

Menyebarkan Damai & Kasih Sayang

ZAKAT BINATANG TERNAK

  “Dan dalam zakat kambing yang digembalakan di luar, kalau sampai 40 ekor sampai 120 ekor…” (HR. Bukhari) Sedangkan ukuran nishab dan yang dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut: Onta Nishab onta adalah 5 ekor. Dengan pertimbangan di negara kita tidak... Continue Reading →

ZAKAT HASIL PERTANIAAN/PERKEBUNAN

Zakat hasil pertanian dan buah-buahan disyari’atkan dalam Islam dengan dasar firman Allah Subhanahu wa Ta’ala, “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya),... Continue Reading →

ZAKAT PERDAGANGAN

Menurut pendapat yang mewajibkan zakat perdagangan, nishab dan ukuran zakatnya sama dengan nishab dan ukuran zakat emas. Ketentuan : -          Telah mencapai haul (harta yang dimiliki selama satu tahun) -          Mencapai nishab setara dengan 85gr emas murni - Besar zakat... Continue Reading →

ZAKAT PERAK

Dari Ali ra, dia berkata, telah bersabda Rasulullah saw: “Jika kamu mempunyai 200 dirham dan sudah cukup setahun maka zakatnya adalah 5 dirham, dan emas hanya dikenakan zakat bila sudah mencapai 20 dinar dan sudah cukup setahun, maka zakatnya adalah... Continue Reading →

ZAKAT EMAS

Nishab emas sebanyak 20 dinar. Dinar yang dimaksud adalah dinar Islam. 1 dinar = 4,25 gr emas Jadi, 20 dinar = 85gr emas murni. Dalil nishab ini adalah sabda Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam, “Tidak ada kewajiban atas kamu sesuatupun... Continue Reading →

ZAKAT PROFESI

Ketentuan: Mencapai nishab setara dengan 85 gr emas murni pertahun ( jika harga emas Rp.500.000/gr maka nisab emas setara Rp.500.000 x 85 = 42.500.000,-/tahun ) atau jika perbulan maka Rp. 42.500.000/12 = Rp 3.500.000,- Besar zakat profesi 2,5% Perhitungan Zakat... Continue Reading →

ZAKAT MAAL (HARTA)

Pengertian Maal (harta) > Menurut terminologi bahasa (lughat), harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, memanfaatkan dan menyimpannya. > Menurut terminologi syari'ah (istilah syara'), harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki (dikuasai) dan dapat digunakan (dimanfaatkan)... Continue Reading →

ZAKAT FITRAH

>         Dari Ibnu Umar ra berkata : "Rasulullah s.a.w. mewajibkan zakat fitrah satu sha' kurma atau gandum pada budak, orang merdeka, lelaki perempuan, anak kecil dan orang dewasa dari umat Islam dan memerintahkan untuk membayarnya sebelum mereka keluar untuk sholat... Continue Reading →

RUKUN ZAKAT

Pelepasan atau pengeluaran hak milik pada sebagaian harta yang dikenakan wajib zakat Penyerahan sebagian harta tersebut dari orang yang mempunyai harta kepada orang yang bertugas atau orang yang mengurusi zakat (amil zakat). Penyerahan amil kepada orang yang berhak menerima zakat... Continue Reading →

Blog at WordPress.com.

Up ↑